KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN I HiQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

Styrelsen i HiQ International AB kallar till årsstämma enligt bifogad kallelse. Årsstämman äger rum måndagen den 30 mars 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Katarinavägen 15, 7 tr, i Stockholm.

På årsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas:

  • Styrelsens förslag till utskiftning till aktieägarna genom aktiesplit 2:1 kombinerat med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att inlösas till 3,40 kr per aktie.
  • Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöterna; Gunnel Duveblad, Erik Hallberg, Ann Hellenius, Raimo Lind och Lars Stugemo. Därtill nyval av Johan Dozzi och Katarina Axelsson Lindgren. Susanne Ehnbåge och Ulrika Hagdahl har meddelat valberedningen att de avböjer omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Gunnel Duveblad.
  • Valberedningens förslag till omval av KPMG till bolagets revisor.
  • Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Styrelsens förslag att besluta om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Teckningsrätten skall tillkomma bolaget eller det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen i Finland och Sverige. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda.
  • Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

I övrigt hänvisas till bifogad kallelse.

 

HiQ International AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000
Fredrik Malm, Ekonomichef HiQ, tel. 08-588 90 000


Lars Stugemo
Lars Stugemo VD HiQ International 08-588 90 000
Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close