FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER MAJ MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 31 maj 2019 till 55 839 587 aktier. Detta innebär en minskning av antalet aktier och röster under maj månad med 55 839 587 aktier.

Förändringen är hänförlig till den inlösen som är ett led i beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade beslut om den 26 mars 2019. Genom detta förfarande delades 3,35 kr/aktie, totalt cirka 187 Mkr, ut till HiQs aktieägare.

Med avstämningsdag den 7 maj skedde indrag av 55 839 587 och antalet utestående aktier och röster uppgår därmed per den 31 maj 2019 till 55 839 587.

 

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 14.30 den 31 maj 2019.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close