FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER APRIL MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 30 april 2019 till 111 679 174 (varav 55 839 587 inlösenaktier), vilket innebär en ökning av antalet aktier och röster under april månad med 55 839 587 aktier.

Förändringen är hänförlig till den split som är ett led i beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade beslut om den 26 mars 2019. Genom detta förfarande delas 3,35 kr/aktie, totalt cirka 187 Mkr, ut till HiQs aktieägare.
Med avstämningsdag den 7 maj kommer indragning av 55 839 587 inlösenaktier ske och antalet utestående aktier och röster kommer därefter åter uppgå till 55 839 587.


För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000


Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 30 april 2019.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close