Förändring i antal utestående aktier i HiQ under december månad

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 28 december 2018 till 55 839 587.

Förändringen i december är hänförlig till utnyttjande av teckningsoptioner.


För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000


Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 13.30 den 28 december 2018.


Fredrik Malm

Kontakta oss

Fredrik Malm
Chief Financial Officer
HiQ
08-588 90 000
0704-200 017