FÖRÄNDRING I ANTAL UTSTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER MAJ MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 31 maj 2017 till 54 935 859, varav 35 500 interimsaktier.

Förändringen under maj månad är dels hänförlig till inlösen av inlösenaktier som ett led av verkställandet av beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade den 22 mars 2017. Genom detta förfarande delades 3,10 kr per aktie ut, totalt cirka 170 miljoner kronor, till HiQs aktieägare.
Därtill har 35 500 interimsaktier utgivits i maj månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner.

FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER MAJ MÅNAD (pdf)

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 31 maj 2017.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close