HiQ genomför kvittningsemission

Styrelsen för HiQ har beslutat om kvittningsemission av aktier för betalning av tilläggsköpeskilling i samband med tidigare genomfört förvärv.

Kvittningsemissionen sker för att reglera tilläggsköpeskillingen avseende 2016 för det tidigare kommunicerade förvärvat av Great Apes Oy. Genom nyemissionen på 59 140 aktier regleras den tilläggsköpeskilling om 0,4 MEUR (motsvarande 3,8 Mkr) som avser 2016. Givet att vissa uppställda mål avseende lönsamhet för 2017 uppnås, kan en ytterligare kontant tilläggsköpeskilling om 0,2 MEUR utbetalas 2018.

Efter genomförd kvittningsemission uppgår antalet utestående aktier och röster i HiQ till 54 772 245 aktier.

Denna information är sådan information som HiQ International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 15.30 CET.


Fredrik Malm

Kontakta oss

Fredrik Malm
Chief Financial Officer
HiQ
08-588 90 000
0704-200 017