HiQ GENOMFÖR APPORTEMISSION I SAMBAND MED FÖRVÄRVET AV PRESIS

Styrelsen för HiQ har beslutat om apportemission av aktier för betalning av köpeskilling i samband med förvärvet av Presis i Sverige AB.

Såsom tidigare har kommunicerats har HiQ förvärvat Presis i Sverige AB med tillträdesdag den 16 mars 2017. Som ett led i tillträdet har styrelsen för HiQ fattat beslut om en apportemission på 128 114 aktier, motsvarande en utspädning på 0,2%.

Efter genomförd apportemission uppgår antalet utestående aktier och röster i HiQ till 54 900 359 aktier.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close