FÖRÄNDRING I ANTAL UTSTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER MARS I MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 28 april 2017 till 109 800 718 (varav 54 900 359 inlösenaktier), vilket innebär en ökning av antalet aktier och röster under april månad med 54 900 359 aktier.

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 31 mars 2017 till 54 900 359.

Förändringen på 128 114 aktier under mars månad är hänförlig till tidigare kommunicerad apportemission i samband mer erläggande köpeskilling till säljaren av Presis i Sverige AB.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 31 mars 2017.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close