FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER NOVEMBER MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 28 april 2017 till 109 800 718 (varav 54 900 359 inlösenaktier), vilket innebär en ökning av antalet aktier och röster under april månad med 54 900 359 aktier.

Förändringen är hänförlig till den split som är ett led i beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade beslut om den 22 mars 2017. Genom detta förfarande delas 3,10 kr/aktie, totalt cirka 170 Mkr, ut till HiQs aktieägare.

Med avstämningsdag den 3 maj kommer indragning av 54 900 359 inlösenaktier ske och antalet utestående aktier och röster kommer därefter åter uppgå till 54 900 359.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 15.30 den 28 april 2017.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close