FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER MAJ MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 31 maj 2016 till 53 930 273, varav 6 000 interimsaktier.

Förändringen under maj månad är dels hänförlig till inlösen av inlösenaktier som ett led av verkställandet av beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade den 22 mars 2016. Genom detta förfarande delades 2,90 kr per aktie ut, totalt cirka 156 miljoner kronor, till HiQs aktieägare.

Därtill har 6 000 interimsaktier utgivits i maj månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 15.30 den 31 maj 2016.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close