FÖRÄNDRING I ANTAL UTSTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER NOVEMBER MÅNAD

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per den 30 november 2015 till 53 662 793, varav 45 000 interimsaktier.

Förändringen under november månad är hänförlig till utnyttjande av teckningsoptioner.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 30 november 2015.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close