VALBEREDNING FÖR HiQ INTERNATIONAL AB INFÖR ÅRSSTÄMMA 2016

I enlighet med beslut fattat av HiQs årsstämma den 24 mars 2015 har en valberedning bestående av Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Björn Henriksson, Nordeas fonder och Johan Strandberg, SEB Investment Management, utsetts.


Valberedningen har rätt att utse ytterligare två ledamöter.
Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman 2016 lämna förslag till:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse:

  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
  • Beslut om principer för utseende av valberedning, samt
  • Ordförande vid årsstämma

Aktieägare som önskar lämna förslag till HiQs valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@hiq.se eller med brev till HiQ International AB, Att: Valberedningen, Box 7421, 103 91 Stockholm.

Datum för årsstämma 2016 samt senaste datum för aktieägare att lämna förslag till HiQs valberedning kommer att tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2015, den 22 oktober 2015


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

Close