FÖRÄNDRING I ANTAL UTSTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER MAJ MÅNAD

Antalet utestående aktier i HiQ International AB uppgår per den 31 maj 2013 till 52 751 523 aktier. Detta efter en obligatorisk indragning av 52 751 523 utestående inlösenaktier under maj månad.

Förändringen är hänförlig till inlösen av aktier som ett led av verkställandet av beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade den 11 april 2013. Med avstämningsdag den 22 maj skedde indragning av 52 751 523 inlösenaktier och genom detta förfarande delades 2,40 kr per aktie ut, totalt cirka 127 miljoner kronor, till HiQs aktieägare.

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.08.45 den 3 juni 2013.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close