FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I HiQ UNDER APRIL MÅNAD

Antalet utestående aktier i HiQ International AB uppgår per den 30 april 2012 till 105 503 046 aktier, vilket innebär en ökning av antalet aktier under april månad med 52 751 523 aktier.

Förändringen är hänförlig till den split som är ett led i beslutet om split med obligatorisk inlösen som bolagsstämma i HiQ International AB fattade beslut om den 28 mars 2012. Genom detta förfarande delas 2,20 kr / aktie, totalt cirka 116 Mkr ut till HiQs aktieägare.

Med avstämningsdag den 7 maj kommer indragning av 52 751 523 aktier ske och antalet utestående aktier kommer därefter åter uppgå till 52 751 523 aktier.

 

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.10.00 den 30 april 2012.


Fredrik Malm
Fredrik Malm Ekonomichef och ansvarig för Investor Relations HiQ International 08-588 90 000 0704-200 017

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close