INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

Bolagsstyrning

HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige.

 

HiQs STYRELSE

HiQs styrelse består av sju ledamöter. Bolagets revisor är KPMG AB, med huvudansvarig revisor Helena Arvidsson Älgne.

LARS STUGEMO

Född 1961.
Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Koncernchef och VD HiQ International AB sedan 2000. Anställd på HiQ sedan mars 1995.
Övriga uppdrag: styrelseleordförande i Kambi Group Plc, styrelseledamot Camfil AB samt ledamot av avd VI, Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademin.

ULRIKA HAGDAHL

Född 1962.
Civilingenjör Teknisk Fysisk, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Ledamot sedan 2012.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Beijer Group AB och Invisio AB.

ERIK HALLBERG

Född 1956.
Ingenjör Maskinteknik. Ledamot sedan 2012. Verksam inom Telia Company 1999-2016 bl a som VD för Telia International Carrier, ansvarig för verksamhet i Baltikum, ansvarig för Bredband i Sverige samt Mobil i Sverige, ledamot i Toigo Spanien samt som EVP TeliaCompany 2013-2016.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Zynapp AB och Fidesmo AB.

GUNNEL DUVEBLAD

Född 1955.
Systemvetenskap Umeå Universitet. Styrelsens ordförande sedan 2016, ledamot sedan 2007.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl.a Team Olivia AB, Global Scanning A/S och Stiftelsen Ruter Dam samt styrelseledamot i bl.a. Dustin, Sweco och PostNord.

RAIMO LIND

Född 1953. 
Magisterexamen i ekonomi, Handelshögskolan i Helsingfors. Ledamot sedan 2013. CFO Wärtsila Oyj 1998-2013, vice VD sedan 2005.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Elisa Oyj och Evac Group Oy, styrelseledamot i Nordkalk Oy samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet Nokian Tyres.

SUSANNE EHNBÅGE

Född 1979.
Magisterexamen (civilekonom) i ekonomi Handelshögskolan Göteborg. Ledamot sedan 2018. VD för Lindex sedan 2018. VD och koncernchef för Netonnet Group 2016-2018.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mio AB, Ahlsell Group samt i Börssällskapet.

ANN HELLENIUS

Född 1974.
Magisterexamen i ekonomi från Linköpings Universitet, University of Bath. CIO/CDO för Scandic Hotels Group sedan 2019. CIO Bankgirot 2018-2019, CIO Stockholms Stad 2015-2017, chef för utvecklingsavdelningen Stockholms Stad 2013-2015, CIO utbildningsförvaltningen Stockholms Stad 2011-2013, grundare och VD Solvitur 2002-2011, manager E&Y Management Consulting 1998-2001 samt strategikonsult Cambridge Strategic Management Group 1997-98.
Övriga uppdrag: styrelseledamot i Volvofinans Bank AB, H&H Group AB, medlem i svenska regeringens Digitaliseringsråd samt rådgivare till Röda Korset i digitaliseringsfrågor. 

 

Revisor

KPMG, Helena Arvidsson Älgne, född 1962. Auktoriserad revisor. Revisor hos HiQ sedan 2018.

 

HiQs LEDNINGSGRUPP
 

Lars Stugemo

Född 1961.
Verkställande direktör och koncernchef HiQ International AB. Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

JERKER LINDSTÉN

Född 1971.
Verkställande direktör HiQ Göteborg AB. Automatiseringsteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

MIKAEL TENG

Född 1964.
Affärsutvecklingschef, HiQ International.
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

PATRIK HOLM

Född 1966.
Verkställande direktör HiQ Ace AB.
Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

JUKKA RAUTIO

Född 1974.
Verkställande direktör HiQ Finland. Civilingenjör, Uleåborgs Universitet.

HELENA FORSMARK

Född 1966.
Verkställande direktör HiQ Stockholm AB.

FREDRIK MALM

Född 1974.
Ekonomichef, HiQ International. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

MAGNUS GUDÉHN

Född 1962.
Affärsutveckling/Strategiskt partnerskap, HiQ International.
Civilingenjör Mekatronik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

ANDERS NILSSON

Född 1970.
Verkställande direktör HiQ Mälardalen AB. Elektronikingenjör.

ANNA KLEINE

Född 1973.
Verkställande direktör HiQ Skåne AB. B.Sc. Informationsteknik, Lunds Universitet.

KLAS NYSTRÖM

Född 1955.
Verkställande direktör HiQ Karlskrona AB. Sjöofficer, Militärhögskolan, Stockholm

MAGNUS GENS

Född 1975.
Affärsutvecklare i HiQ International. 
Civilingenjör Farkostteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

 

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGS­HAVARE
Följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen beslutades av årsstämma 22 mars 2017.

Ersättning till verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension samt eventuella övriga sedvanliga förmåner. Den totala ersättningen skall vara marknadsmässig och ersättningsvillkoren skall premiera framstående prestationer samt likrikta aktieägarnas och individens incitament.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Därtill skall den vara maximerad och baseras på uppfyllelse av mål som sammanfaller med aktieägarnas långsiktiga intressen. Den rörliga delen skall, i förekommande fall, baseras på kvantitativa och kvalitativa mål.

Bolagets totala kostnad för den rörliga delen för bolagsledningen skall upp uppgå till maximalt 100 procent av den totala fasta lönekostnaden för denna grupp beroende på måluppfyllelse.

Styrelsen föreslår att VD och övriga personer i bolagsledningen i likhet med övrig personal, och på samma villkor, äger rätt att delta i teckningsoptionsprogram enligt det förslag styrelsen föreslår årsstämman samt att erhålla eventuell subvention av premien i enlighet med samma villkor som övriga anställda inom HiQ.

Pension

HiQ erbjuder sina anställda en premiebaserad pensionsplan med rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Pensionsförmåner uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen och maximalt till ca 400 000 kronor per år och anställd.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för HiQ av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning gäller för verkställande direktören en ömsesidig uppsägningsperiod om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande tio månadslöner. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår lön och övriga förmåner under fyra månader efter anställningens upphörande under vilken period konkurrensförbud gäller. Vid uppsägning av övriga personer i bolagsledningen gäller normalt en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader.

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

INFORMATION OM BOLAGS­STYRNING

Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler.

Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning. Bolagsstyrningen i Sverige har traditionellt reglerats genom lagstiftning. Därtill har näringslivets självregleringsorgan fortlöpande presenterat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning.

En utförlig information om Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagskoden) finns på webbplatsen www.bolagsstyrning.se.
HiQ eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av HiQ fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.

Bolagsordning för HiQ International AB (publ)

 
Bolagsstyrningsrapporter från tidigare år:

 

UTGÅENDE OPTIONS­PROGRAM

 

Under 1998 t o m 2019 har HiQ genomfört ett antal delägarprogram riktade till medarbetare i HiQ med syftet att attrahera, behålla och motivera dessa. Programmen är alla baserade på teckningsoptioner. För att löpande kunna erbjuda nyanställda teckningsoptioner har de olika programmen varit uppdelade i delprogram. Löptiden för de utestående programmen är på tre år.

NAMN Antal utestående optioner Antal underliggande aktier Löptid Tecknings­period Tecknings­kurs/aktie
2016:2 422 500 422 500 3 år nov 2019
58,20
2017:1 640 000 640 000 3 år maj 2020
60,90
2017:2 330 000 330 000 3 år nov 2020 59,50
2018:1 410 000 410 000 3 år maj 2021 70,00
2018:2 466 000 466 000 3 år nov 2021 51,90
2019:1 482 800 482 800 3 år maj 2022 52,30

Hello!

För att kunna besvara din förfrågan sparar HiQ inskickade uppgifter inklusive persondata. För mer information se HiQs Integritetspolicy

Close