INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

Bolagsstyrning

HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige.

 

HiQs STYRELSE

HiQs styrelse består av tre ledamöter. Bolagets revisor är KPMG AB, med huvudansvarig revisor Helena Arvidsson Älgne.

THOMAS HOFVENSTAM

Född 1969.
Civilekonom från Uppsala Universitet
Övriga uppdrag: Triton Investment Advisory Professional, Nordenchef för Triton samt medlem av Tritons Investment Advisory Committee. Styrelseledamot i Flokk Holding AS.

MAGNUS MEYER

Född 1967.
Civilingenjörsexamen samt Teknologie Licentiatexamen i byggandets ekonomi och organisation från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag: VD, Norden och Kontinentaleuropa, för WSP. Styrelseledamot i Kinnarps, Vasakronan, Bygg-Fast och Slättö Förvaltning.

ULRICH WITT

Född 1984.
Kandidatexamen i International Business från Copenhagen Business School.
Övriga uppdrag: Triton Investment Advisory Professional. Styrelseledamot i Kährs Holding AB

 

Revisor

KPMG, Helena Arvidsson Älgne, född 1962. Auktoriserad revisor. Revisor hos HiQ sedan 2018.

 

HiQs LEDNINGSGRUPP
 

Sven Ivar Mörch

Född 1967.
Verkställande direktör och koncernchef HiQ International AB.

JERKER LINDSTÉN

Född 1971.
Verkställande direktör HiQ Göteborg AB. Automatiseringsteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

MIKAEL TENG

Född 1964.
Affärsutvecklingschef, HiQ International.
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.

PATRIK HOLM

Född 1966.
Verkställande direktör HiQ Ace AB.
Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

JUKKA RAUTIO

Född 1974.
Verkställande direktör HiQ Finland. Civilingenjör, Uleåborgs Universitet.

HELENA FORSMARK

Född 1966.
Verkställande direktör HiQ Stockholm AB.

FREDRIK MALM

Född 1974.
Ekonomichef, HiQ International. Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

MAGNUS GUDÉHN

Född 1962.
Tillförordnad verkställande direktör HiQ Skåne AB.
Civilingenjör Mekatronik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

ANDERS NILSSON

Född 1970.
Verkställande direktör HiQ Mälardalen AB. Elektronikingenjör.

KLAS NYSTRÖM

Född 1955.
Verkställande direktör HiQ Karlskrona AB. Sjöofficer, Militärhögskolan, Stockholm

 

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGS­HAVARE
Följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen beslutades av årsstämma 22 mars 2017.

Ersättning till verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pension samt eventuella övriga sedvanliga förmåner. Den totala ersättningen skall vara marknadsmässig och ersättningsvillkoren skall premiera framstående prestationer samt likrikta aktieägarnas och individens incitament.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Därtill skall den vara maximerad och baseras på uppfyllelse av mål som sammanfaller med aktieägarnas långsiktiga intressen. Den rörliga delen skall, i förekommande fall, baseras på kvantitativa och kvalitativa mål.

Bolagets totala kostnad för den rörliga delen för bolagsledningen skall upp uppgå till maximalt 100 procent av den totala fasta lönekostnaden för denna grupp beroende på måluppfyllelse.

Styrelsen föreslår att VD och övriga personer i bolagsledningen i likhet med övrig personal, och på samma villkor, äger rätt att delta i teckningsoptionsprogram enligt det förslag styrelsen föreslår årsstämman samt att erhålla eventuell subvention av premien i enlighet med samma villkor som övriga anställda inom HiQ.

Pension

HiQ erbjuder sina anställda en premiebaserad pensionsplan med rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Pensionsförmåner uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen och maximalt till ca 400 000 kronor per år och anställd.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för HiQ av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning gäller för verkställande direktören en ömsesidig uppsägningsperiod om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande tio månadslöner. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår lön och övriga förmåner under fyra månader efter anställningens upphörande under vilken period konkurrensförbud gäller. Vid uppsägning av övriga personer i bolagsledningen gäller normalt en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader.

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

INFORMATION OM BOLAGS­STYRNING

Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler.

Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning. Bolagsstyrningen i Sverige har traditionellt reglerats genom lagstiftning. Därtill har näringslivets självregleringsorgan fortlöpande presenterat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning.

En utförlig information om Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagskoden) finns på webbplatsen www.bolagsstyrning.se.
HiQ eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av HiQ fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.

Bolagsordning för HiQ International AB (publ)

 
Bolagsstyrningsrapporter från tidigare år:

 

UTGÅENDE OPTIONS­PROGRAM

 

Under 1998 t o m 2019 har HiQ genomfört ett antal delägarprogram riktade till medarbetare i HiQ med syftet att attrahera, behålla och motivera dessa. Programmen är alla baserade på teckningsoptioner. För att löpande kunna erbjuda nyanställda teckningsoptioner har de olika programmen varit uppdelade i delprogram. Löptiden för de utestående programmen är på tre år.

NAMN Antal utestående optioner Antal underliggande aktier Löptid Tecknings­period Tecknings­kurs/aktie
2016:2 422 500 422 500 3 år nov 2019
58,20
2017:1 640 000 640 000 3 år maj 2020
60,90
2017:2 330 000 330 000 3 år nov 2020 59,50
2018:1 410 000 410 000 3 år maj 2021 70,00
2018:2 466 000 466 000 3 år nov 2021 51,90
2019:1 482 800 482 800 3 år maj 2022 52,30