INVESTOR RELATIONS

It's a numbers game

Aktieägarservice

Här återfinns information om HiQ-aktiens utveckling, de 15 största aktieägarna, nyckeltal per aktie samt en lista på analytiker som följer HiQ.

AKTIEUTVECKLING

0,0%HIQ 72,1 SEK

HiQs AKTIE

10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Namn Antal aktier Andel av 
kapital & röster
Lannebo fonder 5 076 920 9,1%
Mawer 4 615 807 8,3%
SEB Investment Management 3 828 709 6,9%
Swedbank Robur Fonder 3 308 518 5,9%
Nordea Investment Funds 2 786 838 5,0%
Cliens Fonder 1 748 087 3,1%
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 1 560 651 2,8%
Öhman Fonder 1 258 370 2,3%
Tredje AP-fonden 1 235 903 2,2%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 1 212 243 2,2%

Ägande enligt Euroclear per 30 juni 2020 och därefter kända förändringar.

Innehaven ovan inkluderar närstående och ägande via bolag.

Det totala antalet utestående aktier i HiQ per den 30 juni 2020 uppgår till 55 842 087.

 

NYCKELTAL PER AKTIE

(kr där inte annat anges) 2018 2017 2016 2015 2014
Vinst efter skatt, före utspädning 2,73 3,00 2,97 2,66 2,18
Vinst efter skatt, efter utspädning 2,71 2,98 2,96 2,65 2,17
Kassaflöde per aktie, före utspädning -0,43 -0,02 -0,15 0,61 -0,56
Utdelning per aktie 3,35 1) 3,30 2) 3,10 3) 2,90 4) 2,60 5)
Eget kapital (före utdelning) 14,66 14,72 14,21 13,32 13,14
Direktavkastning, % 7,1 5,3 5,0 5,7 6,3
Börskurs vid årets utgång 47,31 62,25 61,50 51,00 41,10
Genomsnittligt antal aktier, tusental 55.586 55.103 54.264 53.444 52.784
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 55.954 55.474 54.604 53.701 52.890
Antal utestående aktier, tusental 55.840 55.453 54.713 53.924 53.139


1)
 Styrelsen har föreslagit att via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande skifta ett belopp om ca 187 Mkr (3,35 kr/ aktie) till aktieägarna.

2) 2017 delades ca 183 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatorisk inlösenförfarande (3,30 kr/ aktie)

3) 2016 delades ca 170 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatorisk inlösenförfarande (3,10 kr/ aktie).

4) 2015 delades ca 156 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,90 kr/aktie).

5) 2014 delades ca 138 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).

 

ANALYTIKER SOM FÖLJER HiQ
ABG Daniel Thorsson
Carnegie Johan Sundén
Danske Bank Fredrik Lithell
Handelsbanken Erik Elander
SEB Enskilda Johanna Ahlqvist