HiQs INTEGRITET­S­POLICY

Integritetspolicy

HiQ värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I och med behandlingen av dina personuppgifter arbetar vi ständigt med att personuppgifterna alltid ska vara skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt interna policyer. Transparens är viktigt för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter från början till slut.

I denna policy som avser integritet och dataskydd beskrivs hur HiQ samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs hanteringen av personuppgifter som samlas in via HiQs hemsida, hiq.se. Policyn beskriver även de rättigheter du har enligt GDPR. Det är viktigt att du tar del och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
HiQ International AB, org.nr 556529-3205 (”HiQ”) Box 7421, 10391 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dina personuppgifter som behandlas av HiQ
När du besöker HiQs hemsida kan du komma att ge HiQ information om dig själv för att kunna använda HiQs tjänster. Informationen om dig själv är nedan person- och kontaktuppgifter:

 • Namn
 • Efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • CV/Resumé
 • LinkedIn-profil
 • Länk till portfolio

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
HiQ behandlar dina personuppgifter för att uppfylla följande ändamål enligt den rättsliga grunden intresseavvägning:

 • För att hantera din anmälan avseende prenumeration på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar
 • För att hantera din förfrågan av konsulttjänster av HiQ
 • För att hantera din jobbansökan till HiQ

För att uppfylla följande ändamål baserar HiQ behandlingen av dina personuppgifter enligt den rättsliga grunden samtycke:

 • För att visa innehåll på webbsidan med personlig anpassning
 • För att kunna förbättra webbplatsen

För att HiQ ska kunna erbjuda vissa funktioner och fullgöra tjänster behöver HiQ ta del av personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter till HiQ har HiQ inte möjlighet att uppfylla åtaganden i förhållande till dig.

Sammanställning av personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För anmälning avseende prenumerationer

Intresseavvägning

E-post

Till dess att du själv avanmäler dig från prenumerationen

För förfrågan avseende konsulttjänster

Intresseavvägning

Namn, E-post, telefonnummer samt eventuell fritext

 2 år

För att behandla jobbansökningar

Intresseavvägning

Namn, efternamn, e-post, telefonnummer, LinkedIn-profil, CV/Resumé, länk till portfolio samt eventuell fritext

2 år

 

Tillgång och överföring av dina personuppgifter
HiQ kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter såsom bolag inom HiQ koncernen eller andra samarbetspartners. För prenumerationer av på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar överförs lämnade uppgifter till Cision som hanterar dessa utskick. För jobbansökningar överförs lämnade uppgifter till Teamtailor AB som hanterar lagringen av data. HiQ kan även komma att överföra eller dela dina personuppgifter till land utanför EU och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) om något av HiQ’s koncernbolag eller samarbetspartners befinner sig där. Om överföringar av personuppgifter sker kommer HiQ att vidta rimliga tekniska, organisatoriska samt legala åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och överförs samt behandlas i enlighet med GDPR. Överföringar av personuppgifter utanför EU och EES kommer samtidigt att baseras på lämpliga eller passande skyddsåtgärder. Gällande informationssäkerhet tillämpar HiQ rutiner enligt ramverk ISO 27001.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av HiQ om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata HiQs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och säkerhets- eller tekniska problem.

HiQ kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part om HiQ inte har ditt samtycke till det.

Lagringsperiod för personuppgifter

HiQ behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändig och finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vid godkännande till att få prenumerationer på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar kommer HiQ att behandla dina personuppgifter tills du avregistrerar dig eller meddelar HiQ att du inte längre vill motta dessa. Du kan avregistrera dig via länk för avregistreringen som följer med alla utskick.

Där dina personuppgifter sparas baserat på intresseavvägning finns lagringstiderna angivna i ovan tabell. När det finns ett berättigat intresse från HiQ kommer personuppgifterna sparas för att sedan vid uppfyllandet av gallringsperioden raderas.

 

Skydd av dina personuppgifter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vidtar HiQ de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter är säkra. Det för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. HiQs säkerhetsrutiner förändras i takt med ny teknik och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

 

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka personuppgifter som HiQ behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål HiQ samlar in dina personuppgifter. HiQ kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att kostnadsfritt göra en förfrågan, vid flertal eller omfattande förfrågningar kan en rimlig avgift tas ut.

 

Du har rätt att begära:
   i.        Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som HiQ genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig och den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

     ii.        Rättelse av dina personuppgifter. HiQ kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter HiQ behandlar om dig.

    iii.        Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Radering av personuppgifter är dock inte en absoluta rättighet då HiQ fortfarande kan ha en legal grund för att behandla dina personuppgifter.

    iv.        Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

     v.        Dataportabilitet. Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till HiQ i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer HiQ enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. HiQ kommer inte överföra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Om du skulle ha några klagomål avseende HiQs behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Användning av cookies
HiQ använder kakor (cookies) för att leverera en anpassad och förbättrad upplevelse på hiq.se. Vänligen läs vidare om hur det fungerar, varför vi använder kakor samt hur man stänger av funktionen på www.hiq.se/cookies.

Uppdatering av Integritetspolicy
HiQ förbehåller sig rätten att från tid till annan uppdatera Integritetspolicy. HiQ kommer med rimligt varsel underrätta dig om ändringarna. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med HiQ innan ändringarna träder i kraft. Du säger upp ditt avtal genom att maila till info@hiq.se och ange ”Uppsägning av avtal” i ämnesraden och med en beskrivning ange vilken tjänst avtalet avser.

Kontaktuppgifter till HiQ
Har du frågor angående HiQs hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till HiQs hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller brev enligt uppgifterna nedan.

 

HiQ International AB
Box 4046
102 61 Stockholm
Sverige

E-post: info@hiq.se